Qi Gong-Privatstunden nach Vereinbarung

für blutige Anfänger und engagierte Fortgeschrittene

   
Einzelstunde: 1 Person: € 130,- (60 Min.) 

Einzelstunde:

2 Personen: je € 95,- (60 Min.)
Einzelstunde: 3 Personen: je € 80,- (60 Min.)
Leitung: Helmut Bräuer
   
   
Einzelstunde: 1 Person: € 95,- (60 Min.) 
Leitung: Angelika Hops
   

Körperschule Allgäu

Grabengasse 2 | 87435 Kempten 

Tel.: +49 (0) 831 - 1 62 63

Email: info@koerperschule-allgaeu.de